MODE3

Naturbruk, 200 p

Skötsel av utemiljöer omfattar både att sköta och underhålla bostadsgårdar i traditionell mening och de ekosystemtjänster som blir allt viktigare i takt med att vi klimatanpassar våra stadsmiljöer.

 

Kursen Naturbruk, 200 p ger en introduktion till TCYK:s yrkesbevis 1, skötsel och förvaltning av utemiljöer (TCYK står för Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté). Kursen pågår i 10 veckor och kan fungera som en uppstart för att påbörja arbetet att validera sig för yrkesbevis 1. Mode3 samarbetar med företag som vill rekrytera, höst och vinter är en bra tid för att utveckla kompetens. Och sedan stå beredd att gå in i produktion när växtsäsongen drar igång i april månad. 


Centralt innehåll

Introduktion av verksamhetsområden

Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom djurvård, hästhållning, lantbruk, naturturism, skogsbruk eller trädgård.

Arbetsuppgifter med hantering av växter eller djur samt dokumentation av genomförda arbetsuppgifter.

Naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, till exempel livsmedel, växtmaterial, träråvara, energiråvara, natur- och landskapsvård samt naturupplevelser.

Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart naturbruk.

Naturbrukets användning av naturresurser samt naturbruket som resurs för en hållbar utveckling.

Naturbrukets utveckling med ett historiskt och globalt perspektiv.

Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, djurhållning, nyttjande av mark för upplevelsebaserade tjänster samt skogsskötsel.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter inom naturbruk med användning av handredskap och teknisk utrustning.

Materialkunskap, materialval och materialanvändning när arbetsuppgifter utförs.

Underhåll av handredskap och teknisk utrustning.

Arbetsuppgifter med utgångspunkt från handböcker och instruktioner.

Körning av basmaskin.


Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt skyddsarbete och skyddsronder.

Första hjälpen.

Elarbeten enligt lagar och andra bestämmelser om elsäkerhet.

Brandskydd, brand och brandbekämpning.

Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och stormar.

Funktions- och säkerhetskontroll i samband med användning av teknisk utrustning.

Ergonomi i samband med att olika arbetsuppgifter utförs.

Lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.


PLATS
NAV, Värmdövägen 120 i Nacka. 

TID
Kursstart 2023-09-11, slut 2023-11-19.
Lektioner mån – tor kl. 09-12.

FÖRKUNSKAPER
Kunskaper i svensk språket motsvarande SFI, nivå D. Starkt intresse för hantverk, mode och textilier. Annars inga förkunskaper.

DATUM
Kursen är sökbar 2023-07-16.
Sök på Nacka kommuns hemsida.  
OBS! Sök kursstart 2023-09-11.

KOSTNAD
Kursen är CSN-.berättigad.